Start
Onderbouwingen
 
Ruimtelijke onderbouwingen
 
Boven
Vooropname
Aankoopkeuring
Opleveringskeuring
Onderbouwingen
Detachering
Het komt regelmatig voor dat er bouwplannen zijn die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. In vele gevallen is er sprake van een achterhaald of verouderd bestemmingsplan en is de opdrachtgever er bij gebaat dat juist zijn plan in die vorm, hoogte oppervlakte en gebruik op die plaats tot uitvoering wordt gebracht.
 

De gemeente wil vervolgens horen waarom juist betreffend project toch zo goed past in het door de opdrachtgever bepaalde gebied. Het project moet, zoals dat heet, worden voorzien van een goede 'ruimtelijke onderbouwing'. Dat wil zeggen dat er een visie moet zijn of worden ontwikkeld op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied en de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving. Daarvoor moeten er ‘bouwstenen’ aangedragen worden, zoals bijvoorbeeld een verkeersplan, de beschrijving hoe het plan landschappelijk wordt ingepast, milieugegevens, de gevolgen voor de waterhuishouding, etc.

Naar aanleiding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (1 juli 2008) wordt er al maar meer met “postzegel”-bestemmingsplannetjes gewerkt. Dit betreft een klein bestemmingsplan geheel toegesneden op 1 planlocatie van bijvoorbeeld een woning of een bedrijf. Ook hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk.
 

Vooreerst zal de gemeente zich bereid moeten verklaren om aan uw plan mee te werken. Daarna zal de ruimtelijke onderbouwing opgesteld moeten worden die onderdeel uit zal gaan maken van een nieuw (postzegel)bestemmingsplan. Deze ruimtelijke onderbouwing vormt dan de toelichting op het (postzegel)bestemmingsplan. Om het geheel compleet te maken zal dit aangevuld moeten worden met een plankaartje en regels (voorschriften). Ook dient dit IMRO gecodeerd te zijn.
 
Deze ruimtelijke onderbouwing moet in ieder geval bestaan uit:
 
bullet beschrijving van het project(gebied);
bullet de geldende planologische situatie;
bullet de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
bullet de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
bullet rapportage van de gehouden inspraak;
bullet verantwoording van de economische uitvoerbaarheid;
bullet toets aan rijks-, regionaal en provinciaal beleid;
bullet toets aan de milieuwetgeving;
bullet afweging van betrokken cultuurhistorische belangen.
 
Daarna worden de inzichten van de gemeente en dat wat u heeft aangedragen in elkaar geschoven. Als dat kan wordt daarbij gebruik gemaakt van een reeds door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk beleid (in wat voor vorm dan ook), een structuurschets, een structuurplan of een ontwerp bestemmingsplan.
 
Butijn Bouw Advies realiseert voor u het complete “postzegel”-bestemmingsplan, IMRO gecodeerd, en is tevens uw gesprekspartner bij de gemeente of provincie.

 

 

Vorige Volgende